ПРАВИЛА КЛІРИНГУ ТОВАРНОЇ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА"

 

Стаття 1. Загальні положення

Стаття 2. Терміни та визначення

Стаття 3. Вимоги до учасників клірингу

Стаття 4. Порядок здійснення клірингу 

Стаття 5. Порядок, умови допуску зобов’язань до клірингу та вимоги до таких зобов’язань

Стаття 6. Порядок оплати клірингу

Стаття 7. Додаток 1, додаток 2, додаток 3

 

Правила клірингу ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (далі – Правила клірингу) розроблені відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товарну біржу», Статуту ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА», інших законодавчих актів України, Правил біржової торгівлі та інших нормативних актів, і визначають порядок клірингу за біржовими угодами (договорами, контрактами).

 

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила встановлюють порядок здійснення Центральним контрагентом клірингової діяльності, забезпечують проведення розрахунків за договорами, укладеними в результаті операцій на Товарній біржі між членом біржі – некліринговим учасником та Центральним контрагентом – кліринговою палатою, а також порядок взаємовідносин між Центральним контрагентом, Біржею та Учасниками біржових торгів.

1.2. Правила, а також зміни та доповнення до них, затверджуються Біржовим комітетом. Правила, зміни та доповнення до них розміщуються на офіційному веб-сайті Біржі https://ceuise.online/

1.3. Клірингова діяльність на Біржі, що здійснює Центральний контрагент, включає:

- діяльність з визначення зобов’язань, що підлягають виконанню за Біржовими контрактами;

- облік прав та зобов’язань Учасників клірингу та Центрального контрагента за Біржовими контрактами;

- облік інформації про кошти, біржові контракти, що заблоковані для виконання цих правочинів, а також облік гарантійних внесків Учасників клірингу;

- підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків;

- створення системи гарантій з виконання зобов’язань за біржовими контрактами;

- встановлення видів, розмірів і порядку стягування внесків, гарантуючих виконання біржових операцій і відшкодування шкоди, що виникла в результаті невиконання чи неналежного виконання зобов’язань по цим угодам, а також визначення інших фінансових зобов’язань учасників цих угод.

1.4. Центральний контрагент здійснює кліринг лише тих зобов’язань, які допущені до здійснення клірингу в порядку і на умовах, визначених цими правилами.

1.5. Для проведення клірингових операцій Біржа укладає з Центральним контрагентом договір про кліринг та розрахунки за біржовими контрактами. Учасники біржових торгів, подавши заявку на кліринг, приєднуються до цього договору.

1.6. Клірингову діяльність за договорами щодо товару, укладеними в результаті проведення операцій на Товарній біржі, може провадити лише один кліринговий центр, який заключив із Товарною біржею договір про кліринг.

 

Стаття 2.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни мають таке значення:

- активи - усе чим володіє підприємство (грошові кошти, дебіторська заборгованість, обладнання, товари та майно підприємства)

- блокування активів - попереднє депонування та резервування коштів і активів для здійснення клірингу та розрахунків у порядку, визначеному Біржею у відповідності до законодавства України

- товарна біржа – Товарна біржа «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА»
кліринговий центр – юридична особа, заснована Товарною біржею, яка уклала з Товарною біржею договір про кліринг

- центральний контрагент – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ»

- біржові торги – торги, що публічно і гласно проводяться в торгово-операційних залах Біржі або за технологією електронних торгів на електронному майданчику Біржі за участі членів Біржі по товарах, допущених до реалізації на Біржі, відповідно до чинного законодавства та цих Правил

- гарантійний внесок – гарантійне грошове забезпечення, яке є складовою заходів, що вживаються Біржею для забезпечення підписання та/або виконання зобов’язань учасниками біржових торгів (аукціонів) за укладеними біржовими контрактами (договорами купівлі-продажу), та вноситься учасниками торгів на розрахунковий рахунок Центрального контрагента для участі у торгах, розмір якого встановлюється чинним законодавством або внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил) або відповідними угодами реєстр укладених біржових контрактів – документ, який формується Біржею на підставі бюлетенів, які надає програма після завершення торгової сесії біржових торгів

- грошові розрахунки – переказ коштів, що здійснюється учасниками біржових торгів у порядку, визначеному цими Правилами, з метою забезпечення виконання розрахунків за біржовими контрактами

- кліринг - діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами, укладеними на Товарній біржі, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а також створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами, укладеними на Товарній біржі, а також механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зобов’язань Учасників біржових торгів, а також обчислення за кожним сумарного сальдо між загальними обсягами вимог та зобов'язань Учасників біржових торгів.

- повідомлення (електронне повідомлення) – розпорядження, повідомлення, документи та/або інша інформація, на підставі яких здійснюється кліринг, які надаються Центральному контрагенту учасниками клірингу, у формі електронного документа та оформлюються у вигляді, визначеному відповідними документами Біржі та відповідними договорами

- сайт Товарної біржі – офіційний сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://ceuise.online, який обслуговується Біржею та надає можливість отримання інформації стосовно діяльності Біржі у вільному перегляді, а також надає доступ до сервісів учасникам біржових торгів

- електронні біржові торги - процедура здійснення біржових торгів за допомогою електронного майданчика Біржі в мережі Інтернет, які організовує та проводить Біржа відповідно до Правил біржової торгівлі та/або внутрішніх документів Біржі (правил, положень, регламентів, що є додатками до цих Правил) та за результатами яких учасникам біржових торгів надаються електронні документи з додержанням вимог законодавства України, що регулює обіг електронних документів

система клірингового обліку – внутрішня система обліку Товарної біржі, яка використовується Біржею для обліку прав та зобов’язань учасників клірингу за біржовими контрактами, обліку інформації про активи, заблоковані для використання цим правочинів, а також облік гарантійних внесків учасників клірингу

Інші терміни, що вживаються в цих правилах, використовуються відповідно до законодавства України.

 

Стаття 3.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КЛІРИНГУ

 

3.1. Клірингову діяльність на Товарній біржі здійснює лише один кліринговий центр, що підписав Договір про кліринг – Центральний контрагент.

3.2. Учасники клірингу, що здійснюють біржові операції зобов’язані оформити та підписати заявки на клірингове обслуговування із Центральним контрагентом.

3.3. Центральний контрагент надає учаснику клірингу, яким може бути тільки учасник, що належним чином пройшов акредитацію на Біржі, клірингові послуги на підставі укладеного з ним договору про клірингове обслуговування, який є Договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, та укладається між Центральним контрагентом та учасником клірингу шляхом прийняття Центральним контрагентом заяви на здійснення клірингового обслуговування.

3.4. Учасниками клірингу можуть бути суб’єкти господарської діяльності як резиденти, так і нерезиденти.

3.5. Особа, яка має намір стати учасником клірингу повинна відповідати наступним вимогам:

- укласти з Центральним контрагентом договір про клірингове обслуговування шляхом приєднання до цього договору, направивши заяву на кліринг

- мати програмне та технічне забезпечення, належні канали зв’язку з Центральним контрагентом, які відповідають вимогам внутрішніх документів Центрального контрагента.

3.6. Центральний контрагент з метою перевірки відповідності вимогам цих Правил особи, яка має намір стати учасником клірингу, та учасника клірингу, має право вимагати надання додаткових документів.

3.7. Біржа доручає Центральному контрагенту приймати на власний поточний рахунок гарантійні внески учасників біржових торгів, які після проведення біржових торгів, повертаються учасниками, які не заключили жодного біржового контракту.

 

Стаття 4.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КЛІРИНГУ

 

4.1. Центральний контрагент надає послуги з клірингу, а саме:

- забезпечення реєстрації угод, що укладаються, в тому числі передача і отримання інформації про угоди, їх перевірка, реєстрація та інші операції;

- облік зареєстрованих угод — за видами ринку, за учасниками, за термінами виконання і т. д.;

- залік взаємних зобов'язань і платежів учасників Біржових контрактів;

- облік гарантійного забезпечення біржових контрактів;

- проведення грошових розрахунків, в тому числі за участю Центрального контрагента;

- забезпечення поставки та оплати товару і його поставки відповідно до укладених біржових контрактів згідно з відповідним Регламентом біржових торгів, в тому числі за участю Центрального контрагента.

4.2. Для здійснення клірингу Центральний контрагент забезпечує функціонування системи клірингового обліку, складовою частиною якої є клірингові записи. На клірингових записах здійснюється облік зобов’язань та/або прав учасників клірингу/клієнтів учасника клірингу з поставки та/або отримання базового активу та/або коштів.

4.3. Перелік та опис клірингових записів встановлюється Правилами клірингу.

4.4. Учасники, Центральний контрагент та Біржа погодилися, що скановані копії (скани) Біржових контракті та інших документів, укладених на Біржі має силу оригіналу до моменту обміну оригіналами вдрукованому вигляді. Такі документи та їх скани не можуть бути визнані недійсними тільки через їх електронну форму. Електронне графічне зображення печаток, найменування Продавця, Покупця, Центрального контрагента, Біржі та підписів їх уповноважених осіб на сканах документів вважається електронним підписом і печаткою Продавця, Покупця, Центрального контрагента та Біржі відповідно.


Стаття 5.

ПОРЯДОК, УМОВИ ДОПУСКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДО КЛІРИНГУ ТА ВИМОГИ ДО ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ


5.1. Центральний контрагент здійснює кліринг тільки тих зобов’язань, які допущені для здійснення клірингу в порядку та на умовах, встановлених цими Правилами.

5.2. Для допуску зобов’язань щодо розрахунків до клірингу через Центрального контрагента Клієнти повинні виконуватися наступні умови:

- учасниками клірингу подано Центральному контрагенту належним чином оформлені заяви на здійснення клірингового обслуговування, на яких Біржа проставляє відмітку про їх погодження

 

Стаття 6.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ КЛІРИНГОВИХ ПОСЛУГ

 

6.1. Оплата клірингових послуг Центральному контрагенту здійснюється відповідно до Тарифів, які є додатком до Правил клірингу та є його невід’ємною частиною. Центральний контрагент має право в односторонньому порядку змінити тарифи, узгодивши їх з Товарною біржею та повідомивши про це учасників клірингу за 10 (десять) днів.

6.2. Тарифи розміщуються на офіційному сайті Товарної біржі.

6.3. Порядок оплати клірингових послуг встановлюється Правилами клірингу.

6.4. Послуги вважаються наданими належним чином, якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів після закінчення місяця, протягом якого надавалися послуги, якщо Учасник клірингу письмово не заявить про інше.

6.5. У випадку участі в біржових торгах нерезидентів, між Центральним контрагентом та Учасником біржових торгів-нерезидентом може окремо підписуватися акт приймання-передачі наданих послуг та виставлятися рахунок (інвойс) до сплати послуг, наданих Центральним контрагентом.

 

Стаття 7.

ЗМІНА ПРАВИЛ КЛІРИНГУ

 

7.1. Зміни до Правил клірингу вносяться Товарною біржею у порядку, встановленому останнім.

7.2. Центральний контрагент або Біржа зобов'язані направляти учасникам клірингу Правила клірингу зі змінами та доповненнями не пізніше, ніж за 2 (два) календарні дні до моменту введення їх в дію, шляхом опублікування в Інтернеті на офіційному сайті Біржі. Учасники, Продавці, Покупці мають право відмовитися від змін до Правил шляхом направлення письмового повідомлення Біржі протягом одного робочого дня з моменту публікації таких змін на офіційному сайті Біржі. Якщо Біржею не отримано письмового повідомлення про незгоду зі змінами до Правил клірингу, то учасники погодилися із змінами Правил клірингу і зобов’язуються їх виконувати.

 

Стаття 8.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

8.1. Центральний контрагент, Біржа та Учасники біржових торгів зобов’язані дотримуватися конфіденційності слідкуючої інформації:

- про суми грошових коштів, що обліковуються на розрахунковому рахунку або в касі Центрального контрагента;

- про доручення та інші документи, які подані учасниками клірингу Центральному контрагенту або на Біржу;

- про облік зобов’язань учасників клірингу і зобов’язаннях Центрального контрагента перед учасниками клірингу.

8.2. Центральний контрагент при наданні клірингових послуг зобов’язаний забезпечити конфіденційність інформації, що складає комерційну та банківську таємницю, конфіденційність інформації про зобов’язання, по відношенню до яких виконується кліринг та конфіденційність інформації про стан та операції на клірингових рахунках.

8.3. Центральний контрагент зобов'язаний виконувати встановлені законодавством України та правилами клірингу вимоги щодо захисту інформації, яка обробляється кліринговим центром. В інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах, які забезпечують обмін електронними документами при здійсненні клірингової діяльності, повинен забезпечуватись захист цієї інформації відповідно до законодавства.

8.4. За порушення Правил клірингу передбачена відповідальність за порушення цих вимог з урахуванням вимог законодавства України.

 

 

 

ДОДАТОК 1


до Правил клірингу
Затверджено РІШЕННЯМ № 2 
від 04 травня 2018 року
Біржового комітету
ТОВАРНОЇ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА"
Протокол зборів Біржового комітету №2 від 04 травня 2018 р.

 

на фірмовому бланку компанії 

Вих. № ______________
від __________________

Центральному контрагенту:
ТОВ «ЦБО»

до відома

ТОВАРНА БІРЖА

"УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА"


ЗАЯВА


на здійснення клірингового обслуговування
(Заява про приєднання до Договору на здійснення клірингового обслуговування, надалі – «Заява на кліринг»)


_________________________ (далі – «Клієнт»), юридична особа, в особі ________________, який діє на підставі _______________, зареєстровано за адресою: ____________________________________, код ЄДРПОУ ____________, п/р _____________________, тел _____________, E-mail ___________________, укладає з Центральним контрагентом Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ» та ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (надалі – «Біржа») Договір на здійснення клірингового обслуговування (надалі – «Договір»), що складається з:


1. Правил клірингу, затверджені Рішенням Біржового комітету № 2 від 04.05.2018р. (з наступними змінами) (Протокол № 2 від 04.05.2018р.) (надалі – «Правила клірингу»),

2. Регламенту від 30.07.2015 року (з наступними змінами),

3. Цієї Заяви на кліринг, та розміщений на офіційному веб-сайті Біржі у мережі Інтернет за адресою https://ceuise.online/ шляхом приєднання до всіх умов Договору в цілому.

Просимо здійснювати кліринг та розрахунки за біржовими контрактами, укладеними нашим підприємством.

Підписанням цієї заяви погоджуємося з Правилами клірингу Товарної біржі «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА», умовами, правами і обов’язками, викладеними в Правилах, що в цілому складають Договір про клірингове обслуговування, що є Договором приєднання в розумінні ст. 634 ЦКУ, та засвідчуємо:

- ознайомлення з усіма положеннями Договору про клірингове обслуговування;

- повне розуміння змісту Договору про кліринг, значень термінів і понять, всіх його умов;

- своє вільне волевиявлення укласти Договір про кліринг, відповідно до всіх його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі.

Підтверджуємо, що відомості наведені вище є вірними:

                       ________________                                                                                                                                  ___________________
                                (підпис)                                                                                                                                             (посада, ПІБ, МП)

Відмітка Товарної біржі про прийняття Заяви на здійснення клірингу

 

Прийнято


«__»_______20__р.

Директор ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА»


___________/ПІБ

Відмітка Центрального контрагента про прийняття Заяви на здійснення клірингу

Прийнято


«__»_______20__р.

Директор ТОВ «ЦЕНТР БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ


___________/ПІБ

 

 

 

 

ДОДАТОК 2


до Правил клірингу
Затверджено РІШЕННЯМ № 2 
від 04 травня 2018 року
Біржового комітету
ТОВАРНОЇ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА"
Протокол зборів Біржового комітету №2 від 04 травня 2018 р.

 

на фірмовому бланку компанії 

 

Вих. № __________
від ______________

Центральному контрагенту:
ТОВ «ЦБО»

до відома

ТОВАРНА БІРЖА "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА"

 

Повідомлення

про поставку біржового товару


чинним повідомляємо, що «__»_______20__р. нами було отримано у власність біржовий товар __________________________, у розмірі _______________ вартістю ______________ відповідно до умов Договору купівлі-продажу №_______ від «__»___________20__р.

 

посада /ПІБ ______________

 

 

 

 


ДОДАТОК 3


до Правил клірингу
Затверджено РІШЕННЯМ № 2 
від 04 травня 2018 року
Біржового комітету
ТОВАРНОЇ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА"
Протокол зборів Біржового комітету №2 від 04 травня 2018 р.

 

ПРЕЙСКУРАНТ
тарифів на послуги клірингу

 

Вид платежу та
найменування послуги

Періодичність внесення оплати за послугу

Розмір оплати Платник
1 надання клірингових послуг  одноразово  0,4% від ціни біржового контракту з ПДВ Покупець біржового товару

 

 Примітки:


- вартість зазначених послуг включає ПДВ

- в регламенті відповідних біржових торгів можуть встановлюватися індивідуальні тарифи. У цьому випадку застосовуються індивідуальні тарифи.