ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ТВ УІБ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила біржової торгівлі на Товарній біржі «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (далі - Правила) розроблені відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про товарну біржу», «Про електронні документи та електронний документообіг», інших нормативно-правових актів та Статуту ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (далі – Біржа) та є основним документом, що регулює порядок організації та проведення біржових торгів та інших форм організованої торгівлі, у тому числі на електронному майданчику Біржі; порядок укладення, оформлення та реєстрації угод; розгляд спорів між учасниками торгів; котирування ціни; встановлення та оприлюднення результатів торгів; здійснення контролю за дотриманням цих Правил членами Біржі, учасниками торгів, працівниками Біржі та особами, присутність яких дозволяється в торгово-операційних залах та на електронному майданчику Біржі; санкції за порушення цих Правил; порядок забезпечення виконання зобов’язань тощо.

1.2. Правила обов'язкові для виконання членами Біржі, учасниками біржової торгівлі, працівниками Біржі та особами, присутність яких дозволяється в торгово-операційних залах та на електронному майданчику Біржі відповідно до цих Правил, внутрішніх документів Біржі (правил, положень, регламентів, що є додатками до цих Правил) та чинного законодавства України;

1.3. Правила встановлюються на невизначений термін і в разі потреби можуть бути змінені або доповнені за рішенням Біржового комітету;

1.4. Біржа доводить Правила, зміни та доповнення до них, іншу інформацію про свою діяльність, в тому числі про прийняті рішення щодо учасників торгів та інших зацікавлених осіб, за допомогою розміщення цієї інформації на сайті Біржі. Біржа може використовувати інші способи інформування учасників торгів та інших зацікавлених осіб;

1.5. Біржа є організатором біржової торгівлі, але не виконує торгову, торгово-посередницьку чи іншу діяльність, безпосередньо не пов’язану з організацією біржової торгівлі. Біржа формує ринок шляхом організації та регулювання біржової торгівлі за допущеними нею до обігу відповідними товарами.

1.6. В Правилах застосовуються такі терміни та їх визначення:

адміністратор електронного майданчика – особа, уповноважена Біржею, якій з метою контролю за дотриманням учасниками біржових торгів цих Правил та виявлення маніпулювань на Біржі, надані повноваження, що дозволяють здійснювати прийом заявок на електронному майданчику, перевірку забезпечення заявок гарантійними внесками, ведення електронних біржових торгів та аукціонних торгів, контроль підписання біржових контрактів, протоколів проведення аукціонів, дотримання норм внутрішніх документів Біржі (правил, положень, регламентів, що є додатками до цих правил), в ході проведення торгів, прийом заявок на зняття (відкликання) заявок на участь у торгах у разі виникнення форс-мажорних обставин, відстеження ходу торгів та укладення угод, узагальнювати отриману інформацію та доповідати перед керівництвом Біржі та Біржовим комітетом, виконувати інші дії у відповідності з цими Правилами;

акредитація – процедура реєстрації учасників біржових торгів згідно цих Правил;

аукціон (аукціонні торги) – спосіб продажу товарів у порядку, визначеному цими Правилами або внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цим Правил);

біржовий договір (контракт) – зареєстрований біржею договір (контракт) укладений за результатами біржових торгів, головною метою якого є фіксація основних умов договору поставки базового активу та укладення основного договору поставки в майбутньому;

біржовий збір - сума коштів, яка сплачується Біржі Учасником торгів за реєстрацію укладеного ним біржового договору за результатами біржових торгів;

біржові операції - операції, які є складовими процесу біржової торгівлі та спрямовані біржею на виконання нею її завдань, визначених її Статутом та Правилами, а учасниками біржової торгівлі - на укладання угод на біржі і виконання зобов’язань за ними;

біржова торгівля - особливий вид торгівлі товарами, майном та іншими видами цінностей, спеціально організований біржею у формі публічних торгів з підвищенням ціни;

біржові торги - організаційно оформлена публічна система укладення біржових угод, визначена Правилами;

біржовий товар - товар та інші фінансові інструменти, які визначають права на товар та/або зобов’язання щодо нього та допущені біржею до торгів згідно з її Правилами;

біржова угода - біржова операція, що являє собою усну згоду на купівлю-продаж, поставку та обмін біржових товарів, допущених до обігу на товарній біржі, укладена на біржових торгах учасниками біржових торгів від свого імені або за дорученням третіх осіб, результатом якої є укладення біржового контракту. Порядок оформлення біржових угод встановлено відповідно до цих Правил у вигляді підписаного бюлетеня;

брокер - фізична особа, що уповноважена постійним або непостійним членом Біржі, що акредитовані на Біржі, на вчинення згідно наданих йому повноважень відповідних дій, спрямованих на здійснення біржових операцій та укладення біржових угод;

брокерська контора – непостійний член Біржі, що орендує біржове місце у Біржі, який здійснює біржові операції від свого імені і за власний рахунок або за дорученням третіх осіб і за їх рахунок;

гарантійний внесок – гарантійне грошове забезпечення, яке є складовою заходів, що вживаються Біржею для забезпечення підписання та /або виконання зобов’язань учасниками біржових торгів (аукціонів) за укладеними біржовими контрактами, та вноситься учасниками торгів на розрахунковий рахунок Центрального контрагента для участі у торгах, розмір якого встановлюється внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил) або відповідними угодами;

договір про надання послуг – домовленість між членом біржі та клієнтом, у відповідності до якої клієнт надає члену біржі повноваження на вчинення дій в його інтересах;

доступ до торгів – сукупність технічних, організаційних та юридичних процедур щодо надання можливості учаснику торгів укладати біржові угоди на Біржі (Біржові контракти) або мати доступ до біржової інформації;

електронний майданчик Біржі (ЕМ) – веб-сайт ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» в мережі Інтернет, сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів, систем електронного документообігу, що забезпечують можливість ведення, зберігання та обробку інформації, необхідної для проведення біржових торгів (аукціонів), підтвердження фактів здійснення біржових операцій та контролю за їх виконанням;

електронні біржові торги – процедура здійснення біржових торгів за допомогою ЕМ Біржі в мережі Інтернет, які організовує та проводить Біржа відповідно до цих правил та/або внутрішніх документів Біржі (правил, положень, регламентів, що є додатками до цих правил) та за результатами яких учасникам біржових торгів надаються електронні документи з додержанням вимог чинного законодавства України, що регулює обіг електронних документів та документи в паперовому вигляді;

заявка на купівлю – пропозиція (оферта), подана акредитованим учасником торгів, на купівлю біржового товару, оформлена за встановленою біржею формою в документальному або електронному вигляді;

заявка на продаж – пропозиція (оферта), подана акредитованим учасником торгів, на продаж біржового товару, оформлена за встановленою біржею формою в документальному або електронному вигляді;

інші платежі - плата, що встановлюється та стягується біржею з учасників біржової торгівлі у відповідності до цих Правил та/або укладених з Біржею договорів;

кліринг - операції клірингу та розрахунків, які здійснюються після проведення біржових торгів і включають в себе проходження ряду етапів, в яких беруть участь Центральний контрагент, Учасники торгів, розрахункові і депозитарні організації та інші елементи всієї біржової інфраструктури. При цьому кліринг і розрахунки звичайно здійснюються спеціалізованими органами, якими можуть бути самостійні юридичні особи: клірингова і розрахункова палата, або спеціалізовані структурні підрозділи біржі.

У самому узагальненому вигляді можна виділити наступні основні функції біржового клірингу та розрахунків:

1) забезпечення процесу укладання біржових угод (організація торгівлі);
2) облік зареєстрованих угод (за учасниками, за видами товарів чи фінансового активу, за термінами виконання);
3) залік взаємних вимог і зобов'язань учасників біржового ринку;
4) гарантійне забезпечення виконання угод;
5) виконання грошових розрахунків;
6) забезпечення поставки біржового товару (активу) за укладеними договорами.

клієнт - юридична або фізична особа, яка бажає продати та/або купити біржовий товар без своєї участі в біржових торгах і уклала з членом біржі відповідний договір про надання послуг;

котирувальна ціна – ціна, визначена шляхом аналізу цін біржових угод, цін продавців, цін покупців, яку визначає котирувальна комісія та фіксує за допомогою біржового бюлетеня;

крок ціни (аукціону) – мінімальна надбавка (знижка), на яку в ході біржових торгів (аукціону) піднімається або знижується стартова ціна та кожна наступна ціна заявки. Крок ціни визначається Біржею самостійно, перед кожними торгами в індивідуальному порядку.

ліцитатор - особа, уповноважена Біржею здійснювати ведення аукціонних торгів і контролювати дотримання Правил в ході аукціону, що проводиться у торгово-операційних залах Біржі;

лот - партія біржового товару, виставлена на продаж / заявлена до купівлі;

маклер - працівник біржі, уповноважений здійснювати ведення біржових торгів і контролювати дотримання Правил під час їх проведення;
маніпулювання під час біржових торгів – неправомірний вплив учасників біржових торгів на ринкову вартість товарів в інтересах такого учасника або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих товарів відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого неправомірного впливу;

надзвичайна ситуація в діяльності Біржі – будь-які події та/або обставини, які за оцінкою органів управління Біржі тимчасово або на невизначений термін унеможливлять або значно ускладнять виконання Біржею покладених на неї функцій у відповідності з цими Правилами. До таких подій/обставин також можуть бути віднесені: пожежі, стихійні лиха, тривалі відключення електроенергії, хакерські атаки на сайт Біржі, масові заворушення, військові дії, демонстрації, акти терору, інші акти насильства, інші обставини, що передбачені договорами, укладеними Біржею, будь-які події та/або обставини, які за оцінкою директора Біржі створюють або можуть створити загрозу життю та здоров’ю співробітників Біржі, повідомлення органів управління Біржі про виникнення надзвичайної ситуації, що може призвести до порушення звичайного порядку проведення торгів, будь-які інші подібні події або обставини;
непостійні (тимчасові) члени Біржі – юридичні та фізичні особи, які одержали членство шляхом оренди брокерського місця у постійного члена Біржі;

оферта – письмова пропозиція-заявка продавця або покупця про продаж/купівлю біржового товару та наступне укладення договору. Оферта містить всі основні умови майбутньої угоди: найменування товару, кількість, якість, ціну, умови поставки, термін поставки, умови платежу, характер тари і упаковки.

постійні члени Біржі – засновники Біржі (юридичні та фізичні особи), прийняті до її складу згідно із Статутом Біржі, які сплатили вступний внесок та мають певну сукупність квот (біржових місць). Головним орендодавцем біржових місць на ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» є ТОВ «ЦЕНТР БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ»;

правила клірингу – Плавила клірингу Товарної Біржі «УКРАЇНСЬКА ІВНЕСТИЦІЙНА БІРЖА», затверджені відповідним рішенням Біржового комітету.

призупинення торгів – процедура, що призводить до заборони протягом певного строку надавати заявки та укладати біржові контракти;

припинення доступу до біржових торгів – встановлення остаточної заборони учаснику біржових торгів приймати участь в біржових торгах;

регламент – невід’ємна частина цих Правил, в якій Біржа визначає особливі умови оплати, поставки товарів, майна та інші умови, які є обов’язковими для виконання всіма Учасниками. Регламент відповідних торгів затверджується уповноваженим органом Біржі, публікується на її офіційному сайті. Затверджена копія відповідного Регламенту надається акредитованим Учасникам Біржових торгів на їх письмову вимогу.

реєстраційний збір - плата за реєстрацію укладеної угоди (біржового контракту), що сплачується учасниками біржових торгів (їх клієнтами) згідно чинних тарифів Біржі у відповідності з Додатком 1 до цих Правил;

технічний збій – технічне та/або технологічне порушення належного функціонування апаратного та/або програмного забезпечення організації біржової торгівлі за умови збереження ним робочого стану;

торгова сесія - період торгового дня, протягом якого учасники біржових торгів укладають біржові угоди;

торговий день - день, в який на біржі проводяться торги біржовим товаром відповідно до Правил;

учасники біржової торгівлі – члени біржі, їх клієнти і брокера та інші особи, згідно з чинним законодавством та цими Правилами;

центральний контрагент – Постійний член Біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ», що виступає в якості Покупця для Учасника, який продає біржовий товар, та одночасно в якості Продавця для Учасника, який придбає біржовий товар;

член біржі – засновники Біржі, а також юридичні та фізичні особи-підприємці, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, в тому числі і іноземні, які володіють біржовим брокерським місцем (безстроково або терміном до одного року або одноразово (на одну біржову операцію);

 

2. УЧАСНИКИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

 

2.1. Учасники біржової торгівлі набувають відповідного статусу у порядку, встановленому цими Правилами.

2.2. Учасники біржової торгівлі зобов’язані дотримуватися положень чинного законодавства, що регулює біржову діяльність, цих Правил та інших нормативних актів біржі.

2.3. З метою створення умов для належного виконання зобов’язань по біржовим договорам (контрактам) біржа має право встановлювати особливі вимоги до учасників біржової торгівлі щодо допуску до біржових торгів тим чи іншим біржовим товаром.

 

3. ЧЛЕНИ БІРЖІ

 

3.1. Для отримання права на участь у біржових торгах та набуття статусу члена біржі суб’єкти господарювання зобов'язані укласти з біржею договір та виконати його умови або орендувати брокерське місце у вже акредитованого постійного члена Біржі.

3.2. Члени біржі мають право укладати біржові угоди від імені клієнтів за їх рахунок, від імені клієнтів за свій рахунок, від свого імені за рахунок клієнтів та від свого імені за свій рахунок.

3.3. Непостійними (тимчасові) членами біржі на Біржі можуть бути юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми власності та суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи-підприємці, резиденти та нерезиденти, які орендують брокерське місце у постійного члена Біржі. Не можуть бути членами Біржі органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебувають на державному бюджеті. Документом, що засвідчує придбання брокерського місця, є Свідоцтво члена Біржі (постійного), а документом, що засвідчує оренду брокерського місця є Свідоцтво члена Біржі (непостійного), яке видається Біржею і яке не є цінним папером, у якому визначається строк оренди брокерського місця для непостійних членів, а для постійних зазначається, що строк володіння брокерським місцем необмежений (окрім випадків передбачених Статутом Біржі).

Для акредитації непостійного (тимчасового) члена Біржі – резидента на Біржу подається заявка встановленої форми до Біржового комітету. До заявки додаються належним чином завірені копії документів:

- Статуту підприємства (або опису, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання реєстратором та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи);
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (за наявності);
- документа, що засвідчує повноваження керівника підприємства;
- паспорта керівника - 1, 2, 3, 11 (12) сторінки;
- довідки про банківські реквізити
- довіреність на уповноважену особу, що буде представляти інтереси юридичної особи, з зазначенням його повноважень (в разі підписання договору уповноваженою особою);
- 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта уповноваженої особи, що буде представляти інтереси юридичної особи (в разі підписання договору уповноваженою особою);
- заповнена ЗАЯВА-АНКЕТА встановленого зразка

Для акредитації непостійного (тимчасового) члена Біржі – нерезидента, на Біржу подається заявка встановленої форми до Біржового комітету. До заявки додаються належним чином завірені копії документів:

- Статуту підприємства ;- інформація з реєстру;
- документа, що засвідчує повноваження керівника підприємства;
- паспорта керівника;
- Довідки про банківські реквізити
- заповнена ЗАЯВА-АНКЕТА встановленого зразка.

Біржа має право вимагати від покупців додаткові документи.

3.4. Біржовий комітет протягом 3 (трьох) робочих днів, розглянувши надану заявку та пакет документів, надає відповідь про згоду або відмову в акредитації непостійного члена біржі (брокерської контори), про що заявнику повідомляється письмово чи іншими визначеними біржею способами.
При наданні згоди Біржа присвоює номер Брокерській конторі – непостійному члену біржі, між Постійним членом Біржі та Непостійним членом Біржі укладається Договір оренди брокерського місця на Товарній біржі «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» за формою згідно Додатку 2 до цих Правил.

З дня реєстрації Договору оренди брокерського місця на Біржі заявник набуває статусу Непостійного члена Біржі (брокерської контори) та отримує Свідоцтво члена Біржі (непостійного), керівник Непостійного члена Біржі (брокерської контори) та (або) особа (особи), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) зобов’язаний (зобов’язані) пройти курс навчання та акредитацію на ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА». Дата навчання брокерів погоджується з відділом акредитації.

3.5. Підставою для припинення акредитації члена біржі є:

- закінчення строку дії договору про акредитацію;
- його ліквідація або припинення діяльності;
- заява члена біржі;
- рішення біржі про анулювання акредитації, яке приймається у випадках порушення членом біржі законодавства України, що регулює біржову торгівлю, Правил та/або невідповідність такого члена біржі встановленим вимогам.

3.6. Функціями члена біржі є:

- посередництво при укладанні біржових угод, в межах повноважень, визначених договором про надання послуг;
- представлення інтересів клієнтів шляхом здійснення біржових операцій;
- консультування клієнтів з питань біржової торгівлі;
- інші функції, що забезпечують виконання доручень клієнтів відповідно до Правил та договору;
- укладання біржових угод у власних інтересах, якщо це не суперечить чинному законодавству та/або цим Правилам.

3.7. Члени біржі мають право:

- подавати на біржу заявки на продаж і купівлю біржового товару;
- користуватися послугами біржі;
- брати участь у біржових торгах відповідно до умов договору про акредитацію та Правил;
- укладати біржові угоди щодо біржового товару;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності біржі.
3.8. Члени біржі зобов'язані:
- дотримуватися законодавства України, Правил та інших внутрішніх нормативних актів біржі, що регулюють біржову торгівлю;
- реєструвати на біржі брокера (брокерів), якщо такий член біржі бажає здійснювати біржові операції через брокера (брокерів);
- надати біржі довіреності на зареєстрованих брокерів за формою згідно з додатками;
- на вимогу свого клієнта здійснити встановлені біржею заходи з метою реєстрації такого клієнта на біржі;
- письмово інформувати біржу про припинення повноважень брокера в день прийняття відповідного рішення;
- надавати біржі інформацію про всі зміни до документів, що були подані для акредитації, протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності змінами;
- надавати біржі на її вимогу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності члена біржі та його клієнтів;
- забезпечити виконання клієнтами зобов'язань за біржовими угодами (договорами (контрактами));
- реєструвати своїх клієнтів на біржі.

3.9. В якості клієнтів можуть бути зареєстровані юридичні та фізичні особи - резиденти і нерезиденти України.

3.10. Члени біржі несуть відповідальність:

- за порушення Правил;
- за невиконання рішень органів управління біржі.

 

4. БРОКЕРИ

 

4.1. В якості брокера може бути зареєстрована фізична особа, яка перебуває з Членом біржі (постійним чи непостійним) у трудових або цивільно-правових відносинах та досягла 18-річного віку.

4.2. Після сплати всіх необхідних внесків, непостійний член Біржі може подавати документи на акредитацію брокерів.
Рішення про реєстрацію брокера (брокерів) або про відмову в реєстрації приймається біржею протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання документів, передбачених пунктом 5.2 Правил, про що відповідний член біржі повідомляється письмово чи іншими встановленими біржею способами.

4.3. Підставою для припинення реєстрації брокера є:

- заява члена біржі про припинення повноважень брокера;
- ліквідація (припинення діяльності) члена біржі;
- рішення Біржі про припинення реєстрації брокера в разі порушення ним законодавства України, що регулює біржову торгівлю та/або Правил.

4.4. Брокери є фізичними особами, зареєстрованими на біржі відповідно до її статуту, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі.
Брокери вправі пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови контрактів та здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів.

Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать.

 

5. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ

 

5.1. До біржових торгів допускаються виключно Учасники, які пройшли акредитацію відповідно до цих Правил та виконали всі вимоги відповідного Регламенту.

5.2. Для проходження акредитації і отримання статусу Учасника клієнт зобов’язаний надати Біржі:

- заяву на акредитацію брокера;
- документ (доручення), що підтверджує повноваження осіб, що будуть здійснювати біржові операції, зокрема, але не виключно, укладення Біржових угод від імені Клієнта, із зазначенням паспортних даних такої особи, місця проживання тощо. (цей документ подається в письмовій формі із підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою організації);
- документи про ідентифікацію фізичної особи (копія паспорту та коду завірені фізичною особою – власником);
- Примірник Договору оренди біржового місця на ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» що підписаний Сторонами;
- копія квитанції про сплату орендної плати за брокерське місце.

5.3. Акредитація брокерів Непостійних членів Біржі проводиться протягом 7 (семи) робочих днів з дня подання заяви, за наявності всіх необхідних документів.

5.4. Біржа розглядає документи в 7 (семи) денний строк з дня отримання повного пакету документів, передбаченого п. 5.2. цих Правил та приймає рішення про акредитацію Клієнта та надання йому статусу Учасника або про відмову в акредитації Клієнта.
Біржа відмовляє Клієнту в акредитації у випадку:

- надання неповного пакету документів;
- надання недостовірних відомостей;
- наявності інформації про порушення Клієнтом своїх зобов’язань перед постійними членами Біржі.

Біржа повідомляє Клієнта про прийняте рішення шляхом направлення письмового повідомлення про акредитацію або відмову в акредитації. Письмовим повідомленням про рішення вважається повідомлення, відправлене Біржею Клієнту засобами телекомунікаційного зв’язку (інтернет) на електронну адресу Клієнта, вказану в Заявці на акредитацію та реєстрацію брокера.

Після отримання позитивної відповіді, Клієнт зобов’язаний направити уповноваженого Брокера на проходження навчального курсу підготовки брокерів.
По завершенню курсів, Біржа видає Брокеру Біржове Свідоцтво.

Після повного виконання вимог усіх нормативних документів Біржі, Брокеру надається можливість пройти процедуру авторизації та аутентифікації на електронному майданчику Біржі та закріплюється логін та пароль для входу в особистий кабінет.

5.5. Умови допуску Брокера до конкретних торгів (аукціону) визначається відповідним Регламентом. Біржа не допускає до конкретних торгів Брокера, який надав неповну або недостовірну інформацію чи документи, та /або не виконав вимогу Регламенту.
5.6. У випадках, коли у непостійного члена Біржі немає акредитованих брокерів, його біржова діяльність призупиняється до вирішення питання відповідно до вимог Статуту Біржі.

 

6. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

 

6.1. Учасники біржової торгівлі зобов'язані суворо дотримуватись принципів: рівноправності учасників біржової торгівлі, коректності, поваги по відношенню один до одного, фінансової відповідальності, конфіденційності отриманої інформації.

6.2. Учасники біржової торгівлі не повинні брати участь у біржових угодах, що проводяться з використанням методів маніпуляції або шахрайських дій.

6.3. Учасники біржової торгівлі не повинні поширювати недостовірну інформацію про партії товарів, допущених до біржових торгів.

6.4. Члени біржі зобов'язані дотримуватися таких норм у відносинах зі своїми клієнтами:

- надавати клієнтам точну, коректну і достатню інформацію про біржовий ринок, а також про укладені на біржі в їх інтересах біржові угоди;
- будь-яка рекомендація повинна супроводжуватися відповідним попередженням про всі можливі ризики, а прогнози повинні бути чітко позначені як прогнози;

- доручення клієнтів виконувати належним чином;
- будь-який конфлікт повинен бути вирішений з дотриманням принципу захисту інтересів клієнта.

6.5. Членам біржі забороняється:

- розкривати або розголошувати доручення клієнта, укладати біржові угоди проти інтересів клієнта з використанням отриманої від нього інформації, що стала відомою внаслідок його роботи
- здійснювати фіктивні біржові операції або укладати біржові угоди, які не передбачають юридичну зміну власника біржового товару;
- укладати біржові угоди всупереч дорученням клієнтів;
- робити спроби монополізувати ринок;
- торгувати з самим собою без переходу права власності;
- купувати або продавати товари за заздалегідь узгодженою ціною;

- надавати неправдиву інформацію про ринок.

6.6. У ході біржових торгів брокеру та/або іншій визначеній чинним законодавством особі забороняється:

- входити і виходити з торгового залу без дозволу маклера;
- користуватися без дозволу маклера засобами зв'язку, фото-, відео- та аудіоапаратурою;
- створювати перешкоди для інших учасників біржових торгів;
- здійснювати інші дії, що перешкоджають нормальному проведенню біржових торгів.

6.7. Члени біржі забезпечують відповідний рівень підготовки своїх брокерів і несуть повну відповідальність за їх поведінку і діяльність на біржі.

6.8. Біржа може застосовувати санкції аж до виключення з числа членів Біржі за такі дії:

- порушення Правил і розпоряджень Біржі, що стосуються поведінки або комерційної діяльності її членів, порушення умов угод та договорів з Біржею;
- шахрайство, безвідповідальна поведінка, несумісна з принципами справедливої торгівлі, не виконання зобов’язань, особливо платіжних;
- здійснення фіктивних угод або видача розпоряджень, доручень брокеру на покупку або продаж, що при їх виконанні не передбачають зміни володіння власністю;
- недостовірні відомості, подані при вступі до членів Біржі;
- будь-які дії, що заподіюють шкоду інтересам або добробуту Біржі;
- нездатність або відмова в наданні облікових книг і документів, у тому числі з укладених угод, на вимогу Біржі, неявка брокера або члена Біржі за її викликом;
- спроби вимагання, визначення нереальних цін і комісійних винагород, торгівля всупереч розпорядженням і намірам клієнтів, маніпулювання цінами, спроби монополізації ринку через скупку товару, видача недостовірної інформації про ринок, торгівля або передача товару від свого імені за рахунок клієнта без його дозволу, невиконання рішення Біржового арбітражу.

 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ, КОРИГУВАННЯ І ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВОК

 

7.1. Заявки на продаж або купівлю біржового товару подаються брокерами за формою, у порядку та в строки, встановлені біржею.

7.2. Заявки на купівлю та продаж біржового товару при здійсненні операцій із забезпеченням подаються виключно в межах наданого учасником біржової торгівлі забезпечення.

7.3. Підставами для відмови у прийнятті заявки члена біржі є:

- порушення встановлених строків подачі заявки;
- недотримання форми заявки;

- відсутність забезпечення виконання зобов'язань (у випадку його встановлення);
- припинення акредитації або повноважень брокера, який подав заявку;
- встановлення факту невиконання зобов'язань за укладеними раніше біржовими угодами (договорами (контрактами)) або факту несплати штрафу за порушення Правил, у тому числі його клієнтом;
- позбавлення права участі в біржових торгах на певний строк;
- позбавлення клієнта права участі в біржових торгах на певний строк;
- ненадання в порядку і строки встановлені біржею документів, що підтверджують виконання зобов'язань за біржовими угодами (договорами (контрактами));

встановлення інших фактів порушень Правил або договору про акредитацію, у тому числі його клієнтом.

7.4. У разі відмови в прийнятті заявки біржа до початку торгів інформує про це члена біржі.

7.5. Подача учасниками біржових торгів заявки на продаж та/або заявки на купівлю біржового товару означає їх беззастережну згоду укласти біржову угоду на умовах, зазначених в даних заявках.

7.6. Прийняті заявки на продаж і купівлю біржового товару підлягають реєстрації системою на біржі ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА».

7.7. Брокер має право, в межах наданих йому повноважень, до початку торгової сесії змінити умови заявки або відкликати її у строки та порядку, встановлені біржею.

 

8. ПРЕДМЕТ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

8.1. Предметом біржової угоди є біржовий товар, що допускається до обігу на Біржі, реалізація якого через Біржу не заборонена чинним законодавством України.

8.2. Не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби та капітальні активи. Таке обмеження не поширюється на майно, яке відчужується з податкової застави, а також майно, конфісковане відповідно до чинного законодавства.

8.3. для біржової діяльності відповідно до ЗУ «Про товарну біржу":

- партією товару вважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань, закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товарно-супровідним документом;
- уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом, а також будь-який капітальний актив, що був прийнятий в експлуатацію до його продажу.
- новими транспортними засобами вважаються:

а) наземний транспортний засіб - той, що вперше реєструється в Україні та має загальний наземний пробіг до 6 000 кілометрів;
б) судно - те, що вперше реєструється в Україні та пройшло не більше 100 годин після першого введення такого судна в експлуатацію;
в) літальний апарат - той, що вперше реєструється в Україні та має налітний час до такої реєстрації, що не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Налітним вважається час, який розраховується від блок-часу зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення.

- Визначення капітального активу (факт прийняття його в експлуатацію), а також визначення однорідних товарів містяться у Податковому кодексі України.

8.4. Перелік і порядок допуску товарів до біржових торгів, а також експертиза товарів може визначатися окремими рішеннями Біржового комітету.

8.5. Біржові угоди здійснюються за окремими групами торів, особливості здійснення по яким регулюються внутрішніми документами Біржі – Регламентами.

 

9. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

9.1. Біржові торги проводяться у торговельно-операційних залах Біржі та за технологією електронних торгів на електронному майданчику Біржі.
9.2. Особливості проведення біржових торгів встановлюється відповідними внутрішніми документами Біржі (правилами, регламентами, що є додатками до цих Правил).

 

10. ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ В ТОРГОВО-ОПЕРАЦІЙНИХ ЗАЛАХ БІРЖІ

 

10.1. Порядок проведення біржових торгів визначається Біржею з урахуванням принципів рівноправності учасників біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін та публічного проведення торгів.

10.2. Брокер, який подав заявку на купівлю або продаж біржового товару, зобов'язаний бути присутнім на біржових торгах. Відсутність брокера на біржових торгах без попереднього повідомлення біржі є порушенням Правил.
Інші особи в торговий зал допускаються тільки з дозволу уповноваженої особи Біржі. Реєстрація та допуск в торговельно-операційний починається за одну годину і закінчується за 10 хвилин до початку біржових торгів. Кожному зареєстрованому на біржові торги Учаснику видається реєстраційний номер.

10.3. При неповному поданні інформації заявка не приймається, про що повідомляється Члену Біржі або Брокеру. Член Біржі або Брокер має право зміни зміст заявки або зняти заявку на продаж або купівлю, не пізніше ніж за одну добу до початку торгів.

10.4.Повноваження з ведення біржових торгів та контролю за належним виконанням Правил в ході біржових торгів покладаються на маклера. Маклер може мати помічників.

10.5. Маклер управляє ходом біржових торгів та здійснює оперативну взаємодію з брокерами відповідно до Правил.

10.6. Маклер має право:

- робити офіційні оголошення та повідомлення з питань, пов'язаних з порядком проведення біржових торгів;
- вимагати неухильного виконання учасниками біржових торгів Правил, інших вимог, встановлених біржею;
- припиняти участь у біржових торгах учасника біржових торгів, який допустив порушення Правил;
- продовжити час закінчення торгової сесії;
- відмовляти в реєстрації (фіксації факту вчинення) біржових угод у разі встановлення фактів їх некоректності чи невідповідності законодавству України;
- за погодженням з дирекцією біржі, в разі виникнення надзвичайної ситуації, призупинити або затримати біржові торги на термін до 60 хвилин.

10.7. Маклер зобов’язаний:

- керувати процесом проведення біржових торгів відповідно до Правил;
- здійснювати контроль за відповідністю укладених брокером біржових угод;
- вживати заходів, з метою запобігання настання обставин, що можуть перешкоджати нормальному ходу біржових торгів;
- доводити до відома брокерів розпорядження біржі та іншу інформацію, пов'язану з порядком проведення біржових торгів;
- підписувати відповідні документи, що стосуються біржових торгів.

10.8. Маклер несе відповідальність:

- за забезпечення порядку і дисципліни під час проведення біржових торгів;
- за дотримання учасниками біржових торгів Правил.

10.9. Біржа та члени Біржі або Брокери мають право вимагати від Покупця чи Продавця документи, що гарантують своєчасність виконання угоди та відповідність її законодавству України.

10.10. Біржові торги проводитися на підвищення або на зниження ціни.

10.11. Ціна товару:

- при проведенні біржових торгів на підвищення ціни, продавець може підвищувати, а покупці – знижувати її;
- при проведенні біржових торгів на зниження ціни, продавець може знижувати, а покупці – підвищувати її;
- також в обох випадках продавець може встановити початкову ціну і чекати на пропозиції покупців, які або піднімаються або опускаються в залежності від характеру торгів.

Після кожної зміни пропозиції маклер три рази повторює нову запропоновану ціну, називаючи при цьому реєстраційний номер члена Біржі або Брокера, який її запропонував. Після триразового повторення останньої ціни, якщо не поступить іншої, після фрази маклера: № Брокера – ціна – три – закінчуються торги.

10.12. Якщо покупців виявиться більше ніж один, то між ними проводиться конкурентний торг на зниження або підвищення ціни. Член Біржі або Брокер, який запропонував відповідно найнижчу або найвищу ціну, вважається переможцем – стороною угоди.

10.13. Якщо ж Покупців на оголошену позицію за стартовими умовами не виявлено, член Біржі або Брокер Продавця може запропонувати зниження ціни. При виявленні покупця маклер фіксує ціну продажу і оголошує продаж позиції. Якщо ж після запропоновано зниження ціни Покупця не виявлено, продаж лота. За згодою Члена Біржі або Брокера, переноситься на наступний раз.

10.14. Після закінчення торгів маклер сповіщає про це Членів Біржі та Брокерів, які беруть в них участь.

10.15. За результатами торгів Біржа видає підсумковий бюлетень та оприлюднює його результати на офіційному сайті та на стенді Біржі.

10.16. По закінченню біржових торгів, за їх результатами формується протокол торгів, який підписується Членами Біржі або Брокерами зі сторони

Продавця та Покупця і затверджується уповноваженим представником Біржі.
На основі підписаних протоколів укладаються біржові контракти.

10.17. Угода, укладена на біржових торгах, повинна бути оформлена та зареєстрована як біржовий контракт.

10.18. Члени Біржі або Брокери зобов’язані підписати біржовий контракт та подати його до реєстрації, а Біржа зареєструвати не пізніше наступного робочого дня після проведення торгів.

10.19. Біржовому контракту присвоюється реєстраційний номер. Біржовий контракт підписується членами Біржі або Брокерами, уповноваженою особою Біржі та скріплюється печаткою Біржі.

10.20. Інформація щодо оформлення біржового контракту вноситься в журнал реєстрації біржових контрактів.

10.21. За реєстрацію укладеної угоди (біржового контракту) сплачується Біржовий збір згідно чинних тарифів Біржі.

10.22. Розрахунки по укладених угодах здійснюються між продавцем на покупцем.

 

11. АУКЦІОННІ ТОРГИ

 

11.1. Аукціонними торгами вважається операція, що проводиться на конкурентних засадах в торгово-операційному залі біржі.

11.2. Аукціонні торги можуть бути закритими та відкритими.

11.3. В аукціонних торгах приймають участь:

а) офіційно зареєстровані учасники аукціону: юридичні та фізичні особи або фізичні особи-підприємці;
б) ліцитатор - спеціаліст біржі, що веде торги та реєструє усну згоду учасників на укладення угоди;
в) помічники ліцитатора з числа співробітників біржі;
г) відповідальний представник біржі, що спостерігає за ходом торгів і контролює дотримання учасниками та ліцитатором встановлених правил їх проведення.

11.4. На закритих аукціонних торгах біржі мають право бути присутніми:

а) Голова та члени Біржового комітету;
б) члени Біржового арбітражу, комісій і служб Біржі;
в) особи, присутність яких в торгово-операційному залі дозволена дирекцією біржі або Головою Біржового комітету.

11.5. На аукціонних торгах можуть бути присутні особи, які подали заявку на участь в аукціоні, якщо інше не встановлене чинним законодавством України.

11.6. Жодна посадова особа біржі, учасники торгів і присутні не мають права використовувати час торгів для вирішення питань чи оголошення інформації, що не стосується даних аукціонних торгів.

11.7. Кожний офіційно зареєстрований учасник аукціонних торгів отримує картку з реєстраційним номером.
11.8. Час і місце проведення аукціонних торгів визначається дирекцією біржі.
11.9. Біржа на підставі поданих заявок на продаж майна на аукціонних торгах складає інформаційний бюлетень, в якому зазначається найменування майна, його характеристика, місцезнаходження, початкова ціна продажу, а також час і місце проведення аукціонних торгів.

11.10. За домовленістю з продавцем, що оформлюється відповідною угодою, біржа організує рекламну кампанію майна, що виставляється на аукціонні торги.

11.11. Продавець разом із заявкою на продаж надає всі необхідні документи, перелік яких визначається біржею.

11.12. Прийом заявок на участь в аукціоні припиняється за три дні до початку аукціону, якщо інше не передбачено чинним законодавством або відповідною угодою (договором) з продавцем.

11.13. Покупець, що подає заявку на участь в аукціоні, забезпечує свою заявку гарантійними зобов’язаннями, якщо інше не передбачено чинним законодавством або відповідною угодою (договором) з продавцем. Гарантійні зобов’язання встановлюються у формі гарантійного внеску чи гарантійного листа.

11.14. Аукціонні торги проводяться при наявності не менше двох заявок на участь в аукціоні, якщо інше не передбачено діючим законодавством або відповідною угодою (договором) з продавцем.

11.15. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації.

11.16. Реєстрація та доступ учасників аукціонних торгів до торгово-операційного залу починається за годину і припиняється з початком торгів. Після початку торгів будь-який доступ в торгово-операційний зал припиняється.

11.17. Під час торгів забороняється:

а) будь-яке вільне переміщення осіб, присутніх в залі та інші дії, які заважають роботі ліцитатора, його помічників і учасників;
б) учасникам торгів залишати зайняті ними місця та спілкуватися між собою до оголошення ліцитатора про закінчення проведення аукціону.

11.18. Аукціонні торги веде ліцитатор.

11.19. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни продажу.

11.20. Аукціон проводитись на підвищення ціни.

11.21. Під час проведення аукціону на підвищення ціни, учасники підіймають картку з номером, пропонуючи свою ціну збільшену на крок аукціону. Крок аукціону встановлюється за домовленістю з продавцем, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Переможцем такого аукціону є учасник, який запропонував найвищу ціну.

Після кожної зміни пропозиції, ліцитатор починає триразове повторення нової запропонованої ціни, називаючи при цьому реєстраційний номер учасника-покупця (№__ ціна - раз, №__ ціна - два, №__ ціна - три). Фраза "№__ ціна - три" є закінченням обговорення ціни. Торги по об'єкту закінчуються разом з ударом молотка і проголошенням ліцитатором слів "Продано учаснику під № __ ".

11.22. Торги по об'єкту закінчуються разом з ударом молотка і проголошенням ліцитатором слова "Продано учаснику під № __ ". Крок аукціону визначають Продавець або Біржа, про що оголошує ліцитатор, якщо інше не передбачено законодавством.

11.23. Ліцитатор має право:

а) видалити з залу осіб з числа присутніх, які порушують порядок під час проведення аукціону, або чинять дії, заборонені Правилами.

11.24. Ліцитатор не має права:

а) передоручати право ведення торгу своїм помічникам та іншим особам;
б) у ході торгу допускати цілеспрямовані дії в інтересах будь-якого з покупців;
в) на власний розсуд, без погодження з продавцем, змінювати умови продажу.

11.25. Ліцитатор зобов'язаний:

а) чітко дотримуватись даних Правил;
б) на вимогу уповноваженого представника біржі оголосити перерву в ході торгів, але не більше ніж на 10 хвилин.

11.26. У процесі аукціонних торгів ведеться протокол аукціону, до якого заноситься назва об'єкта та результат торгів (ціни продажу і найменування переможця торгів).

11.27. Після оголошення покупця об'єкту, ліцитатор, продавець і покупець підписують протокол аукціону.

11.28. Протокол аукціону є підставою для оформлення договору купівлі-продажу, який укладають сторони угоди (продавець та покупець).

11.29. Договір купівлі-продажу реєструється Біржею, як біржовий контракт. За реєстрацію контракту справляється реєстраційний збір Біржі, що сплачуються продавцем та (або) покупцем, залежно до умов.

 

12. ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ – ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

 

12.1. Порядок доступу до Електронного майданчику Біржі.

12.1.1. Електронні торги проводяться з використанням електронного майданчику ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» в мережі Інтернет на веб-сайті http://ceuise.online/. Доступ до сайту Біржі електронного майданчику через мережу Інтернет є відкритим. Доступ до електронного майданчику відкритий лише акредитованим Брокерам, які зареєструвалися та заходять на Електронний майданчик через особистий кабінет.

12.1.2. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля. В Особистому кабінеті Учасника відображається інформація про електронні торги, у яких він бере участь, відповідно до його прав та список аукціонів в яких він може прийняти участь. Інформація про присвоєні логіни та паролі надається Брокеру постійного та непостійного (тимчасового) члена Біржі або їх уповноваженій особі на підставі довіреності або відправляється на вказану в Заявці на акредитацію електронну адресу.

12.1.3. При реєстрації Брокер постійного чи непостійного (тимчасового) члена Біржі у ЕМ набуває статусу «спостерігач» та має право лише спостерігати за ходом торгів.

12.1.4. Для отримання доступу для роботи у ЕМ, Брокери зобов'язані пройти курс навчання у ЕМ на Біржі.

12.1.5. Після проходження навчання брокерів на Біржі, на виконання умов Договору оренди брокерського місця, Брокеру буде видане Свідоцтво встановленого зразка і активовано акаунт, про що свідчитиме електронний лист, який надійде на Електронну адресу ЕМ, Брокер набуває статусу «Продавець», «Покупець» та приймає участь в електронних торгах як продавець або покупець в залежності від виду акредитації.

12.1.6. Відомості про постійного члена Біржі та непостійного члена Біржі (брокерську контору) вносяться у ЕМ Біржі, ці дані зберігаються на сервері Біржі та не підлягають розголошенню третій стороні.

12.1.7. Державні органи та інші особи, які мають право на отримання доступу до ЕМ Біржі у випадках, передбачених чинним законодавством України або угодою, що уклала Біржа (надалі – в цьому розділі – інші особи), отримують доступ до біржових торгів після виконання всіх процедур, передбачених окремими договірними відносинами або внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил).

12.1.8. Особливості доступу до ЕМ Біржі та участі в біржових торгах для інших осіб, в межах їх повноважень, можуть регламентуватись окремими рішеннями Біржового комітету або угодами з Біржею.

12.1.9. Особливості порядку допуску до біржових торгів визначаються відповідними внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил).

12.2. Подання заявок.

12.2.1. Виставлення біржового товару на біржові торги проводиться шляхом подачі Учасником біржових торгів-Продавцем заявки на продаж біржового товару, допущеного до біржової торгівлі.
Виставлення пропозиції про купівлю біржового товару проводиться шляхом подачі учасником біржових торгів заявки на участь в торгах на купівлю біржового товару. Після виконання зазначених біржових умов, Брокер допускається до біржової торгівлі.
Порядок подачі заявок на продаж/купівлю біржового товару, коригування та зняття заявок визначається відповідними внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил).

12.2.2. Подача учасниками біржових торгів заявок на продаж та/або купівлю біржового товару, означає їх безперечну згоду здійснити біржову угоду на умовах, зазначених у даних заявках.

12.2.3. Учасник біржових торгів має право подавати одночасно необмежену кількість заявок на купівлю та/або продаж товару, якщо інше не визначене внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил).

12.2.4. Біржовий комітет, дирекція Біржі та/або замовник біржових торгів своїм рішенням або відповідно до укладеної угоди можуть встановлювати показники щодо лоту, початкову ціну, крок ціни. При невідповідності кроку ціни та початкової ціни, заявка учасника біржових торгів може бути відхилена.

12.2.5. Учасникам біржових торгів забороняється взаємокомпенсувати заявки своїх клієнтів як самостійно, так і з іншими учасниками біржових торгів, без передачі заявок на Біржу. Контакт між учасниками біржових торгів абсолютно неможливий.

12.2.6. Учасникам біржових торгів забороняється узагальнювати заявки клієнтів, перш за все ті, що стосуються одного і того ж товару та включають однаковий обмежувальний курс, без їх передачі на Біржу.

12.2.7. До всіх заявок, що подаються до Біржі, застосовуються наступні вимоги:
- кількість товарів за заявкою не може бути менше, ніж мінімально встановлений розмір лоту;
- інші вимоги, встановлені відповідними внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил). Біржовий комітет, дирекція Біржі та/або замовник біржових торгів своїм рішенням або відповідно до укладеного договору можуть встановлювати інші обмеження на подання заявок та укладання біржових контрактів протягом біржових торгів, про що повідомляє учасників біржових торгів на сайті Біржі та/або у ЕМ Біржі.

12.2.8. Заявки на продаж біржового товару надаються Біржі у вигляді електронного документу. ЕМ автоматично здійснює перевірку заявок на правильність складання та відповідність цим Правилам, відповідним внутрішнім документам Біржі (правилам, положенням, регламентам, що є додатками до цих Правил).

12.2.9. Заявки, що оформлені з порушенням цих вимог, є недійсними та автоматично відхиляються ЕМ Біржі.

12.2.10. Подані учасниками біржових торгів заявки фіксуються (реєструються) в ЕМ Біржі в момент отримання шляхом автоматичного формування реєстру заявок, що містить, відповідно до виду заявки, щонайменше такі дані: реєстраційний номер заявки; дату і час реєстрації заявки; направленість дії заявки (купівля або продаж); характеристики товару, щодо якого виставлено заявку; суму заявки; кількість одиниць товарів, щодо яких виставлено заявку; ціну одиниці товару, за якою виставлено заявку. 12.2.11. Відповідальність за своєчасну передачу заявок на біржові торги та достовірність інформації, що зазначається у заявці, несе учасник біржових торгів.

12.2.12. Біржа надає учаснику біржових торгів підтвердження у прийнятті до виконання кожної заявки від цього учасника біржових торгів шляхом її відображення у ЕМ Біржі. 12.2.13. Скасування (анулювання) поданих заявок може здійснюватись учасником біржових торгів відповідно до внутрішніх документів Біржі (правил, положень, регламентів, що є додатками до цих Правил).

12.3. Загальний порядок проведення біржових торгів за технологією електронних торгів.

12.3.1. Для цілей гарантування виконання зобов'язань щодо підписання біржового контракту та/або виконання зобов'язань за біржовим контрактом, до закінчення періоду подачі заявок на купівлю, Біржа може вимагати від учасників біржових торгів сплати гарантійного внеску, який вноситься на розрахунковий рахунок Біржі, порядок розрахунку якого визначається відповідними внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил).

12.3.2. Електронні біржові торги в ЕМ Біржі проводяться відповідно до відповідних внутрішніх документів Біржі (правил, положень, регламентів, що є додатками до цих Правил).

12.3.3. Повноваження з ведення електронних біржових торгів та контролю за належним виконанням цих Правил та відповідних внутрішніх документів Біржі (правил, положень, регламентів, що є додатками до цих Правил) в ході електронних біржових торгів покладаються на адміністратора ЕМ, який може мати помічників.

12.4. Порядок оформлення і реєстрації біржових контрактів, укладених у результаті електронних біржових торгів:

12.4.1. Учасники біржових торгів зобов'язані підписати вчинені угоди. Підписаний сторонами біржовий контракт реєструється Біржею.

12.4.2. Відмова або ухилення від підписання сторонами біржових контрактів є порушенням Правил і тягнуть застосування до порушника відповідних санкцій.

12.4.3. Біржовий контракт повинен бути підписаний і зареєстрований Біржею у порядку та строки, визначені відповідними внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил).

12.4.4. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за біржовим контрактом і одностороння зміна її умов не допускаються, якщо інше не встановлено законодавством України.

12.5. Забезпечення електронного документообігу у ЕМ Біржі.

12.5.1. Біржа організує електронний документообіг між Біржею та Учасниками біржових торгів. При цьому Біржа забезпечує прийняття, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності та створення електронних документів, що обертаються на Біржі. Кожен електронний документ дублюється паперовим документом, який підписується сторонами, та скріплюється печаткою Біржи.

12.5.2. Порядок організації інформаційного обміну учасниками біржових торгів під час використання електронного документообігу, створення, доступу, зберігання та архівування електронних документів, вирішення питань стосовно чинності електронних документів регламентується з додержанням вимог законодавства України, що регулює обіг електронних документів та використання електронного цифрового підпису.

12.5.3. Біржа при використанні ЕМ забезпечує:
- надійне функціонування ЕМ Біржі;
- надання необхідної для учасників біржових торгів інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів учасників біржових торгів.

12.5.4. ЕМ Біржі забезпечує:

- приймання, обробку та передачу від учасників біржових торгів заявок на купівлю/продаж допущених до біржових торгів товарів, укладення біржових контрактів;
- підготовку та передачу інформації, необхідної для укладання та виконання біржових контрактів;
- захист інформації, що стосується укладання біржових контрактів, на Біржі від втрати або несанкціонованого доступу, у відповідності з чинним законодавством України про електронний документообіг шляхом технічного та криптографічного захисту інформації щодо біржових торгів, забезпечує неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;
- можливість відтворення Електронних документів у паперовому вигляді;
- формування та підтримку баз даних про хід та результати біржових торгів з фіксацією часу подання учасниками біржових торгів заявок та укладання біржових контрактів. 12.5.5. Біржа зберігає інформацію щодо поданих заявок та укладених біржових контрактів у ЕМ Біржі.

12.6. Порядок реєстрації та оформлення угод за результатами біржових торгів, що проводяться за технологією електронних торгів:

12.6.1. Угода, укладена на електронних біржових торгах, повинна бути оформлена та зареєстрована як біржовий контракт.

12.6.2. Біржові контракти укладаються за результатами торгів на ЕМ Біржі у вигляді паперового документа у встановленому цими Правилами порядку. Електронний документ не є оригіналом біржового контракту.

12.6.3. Біржовому контракту присвоюється реєстраційний номер.

12.6.4.Учасник біржових торгів має право укладати біржові контракти на Біржі:

- за дорученням клієнта, від свого імені та за рахунок Клієнта,
- від свого імені за власний рахунок для власних потреб чи з метою подальшого перепродажу.

12.6.5. Волевиявлення учасників біржових торгів на укладання біржового контракту на Біржі здійснюється:

- для замовника біржових торгів: затвердженням (акцептом) заявок учасників біржових торгів в ЕМ Біржі;
- для покупця/продавця на біржових торгах: поданням заявки на купівлю/продаж в ЕМ Біржі шляхом натискання кнопки, що передбачає підписання та подання Заявки в ЕМ Біржі та подальшої участі в торгах.

12.6.6 З моменту укладання біржового контракту учасники біржових торгів досягають згоди з усіх істотних умов біржового контракту. Такі умови біржового контракту, як: реквізити сторін біржового контракту (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження сторін); предмет біржового контракту; назву товару; вид/тип/категорію товару; інші параметри відповідно до виду товару; кількість одиниць товару; дату укладання; ціну одиниці; загальну ціну біржового контракту; відомості про засоби зв'язку між сторонами біржового контракту, а також відомості про уповноважених представників сторін, через яких сторони підтримують зв'язок, у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали біржовий контракт; статус платника податків сторін біржового контракту визначаються Біржею автоматично шляхом ідентифікації учасників біржових торгів при поданні заявок.

12.6.8. Після закінчення торгової сесії Біржа систематизує у формі електронного документу реєстр біржових контрактів Біржі з зазначенням присвоєних Біржею номерів біржових контрактів та дати проведення торгової сесії.

12.6.9. Відповідними внутрішніми документами Біржі (правилами, положеннями, регламентами, що є додатками до цих Правил) може передбачатись необхідність оформлення Біржею за наслідками біржових торгів протоколу біржових торгів або бюлетеня, що є підставою для укладання біржового контракту між учасниками біржових торгів (або між клієнтами учасників біржових торгів).

 

13. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЇ БІРЖОВИХ УГОД

 

13.1. Біржа окремо встановлює порядок оформлення і реєстрації біржових угод відповідно до виду та форми біржових торгів.

13.2. Біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов:

а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі;
б) якщо її учасниками є члени біржі;
в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

Біржова угода реєструється на біржі. Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.
Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України.
Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на Біржі.
Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам.

13.3. Біржовий договір (контракт), додаткова угода, угода про розірвання біржового договору (контракту) або біржової угоди вважаються укладеними з моменту їх реєстрації на біржі.

13.4. Біржовий договір (контракт) повинен бути підписаний і поданий на реєстрацію Біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

13.5. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за біржовою угодою (біржовим договором (контрактом) не допускається, якщо інше не встановлено законодавством України.

13.6. За реєстрацію біржового контракту Біржа встановлює реєстраційний збір, розмір якого визначено дирекцією Біржі.

13.7. Підписані сторонами біржового договору (контракту) додаткові угоди, угоди про розірвання біржового договору (контракту) повинні бути подані учасниками біржової торгівлі для реєстрації на біржу у встановленому порядку. Неподання зазначених документів є порушенням Правил.

 

14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗА БІРЖОВИМИ КОНТРАКТАМИ

 

14.1. Забезпечення виконання зобов’язань за біржовими контрактами може здійснюватися Учасниками біржових торгів при продажу та купівлі біржового товару:

- гарантійним внеском;
- гарантійним листом;
- банківською гарантією;
- грошовими коштами, внесеними на рахунок Біржі у сумі, достатній для оплати вартості біржових товарів по конкретній біржовій угоді.

14.2. Біржа має право встановлювати й інші види забезпечення, що не суперечать чинному законодавству України.

14.3. Учасники біржової торгівлі за згодою Біржі можуть використовувати інші способи забезпечення виконання зобов’язань за біржовими контрактами.
Розмір та порядок внесення забезпечення виконання зобов’язань встановлюється відповідними внутрішніми документами біржі (правилами, регламентами, положеннями, що є додатками до цих Правил), чинним законодавством України, відповідними угодами або окремими рішеннями Біржового комітету.

14.4. У випадку відмови покупця від оплати або закінчення терміну оплати контракту, гарантійний внесок, за винятком обов'язкових платежів Біржі, направляється на користь Продавця.

14.5. Члену біржі або Брокеру учаснику торгів, який не уклав угод під внесений гарантійний внесок (торги не відбулися), останній повертається Біржею не пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення терміну дії заявки.

14.6. При надходженні заяви від Продавця про порушення Покупцем умов контракту, Біржа може затримати на своєму рахунку гарантійний внесок і прийняти рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів про порядок розв’язання спору.

14.7. У випадку невиконання контракту, винна сторона сплачує штраф у встановленому Біржовим комітетом розмірі на користь Біржі та постраждалої сторони.

14.8. Визнання біржової угоди недійсною в наслідок порушення дійсних Правил однією зі сторін не звільняє порушника від сплати реєстраційного збору Біржі.

 

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

15.1. Ревізійна комісія є органом Біржі, який контролює її фінансово-господарську діяльність та діє на підставі Положення.

 

16. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА БІРЖОВИМИ УГОДАМИ

 

16.1. Для вирішення спорів з біржових угод та інших питань біржової торгівлі на Біржі створюється постійно діючий Біржовий арбітраж, який діє на підставі Положення.

 

17. БІРЖОВИЙ АРБІТРАЖ

 

17.1. Біржовий комітет приймає правила, необхідна для підтримання дисципліни, що є обов’язковим для всіх членів Біржі, а також щодо проведення дисциплінарних розглядів.

17.2. Для вирішення спорів з біржових угод та інших питань біржової торгівлі та Біржі створюється постійно діючий орган – Біржовий арбітраж, який діє на підставі Положення.

17.3. Порядок розгляду спорів Біржовим арбітражем визначається Біржею.

17.4. Оскарження рішення Біржового арбітражу здійснюється в порядку і на підставах, передбачених законодавством України.

 

18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІРЖІ ТА УЧАСНИКІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

 

18.1. Відповідальність за неналежне виконання зобов'язань по укладених біржових контрактах визначається Правилами біржової торгівлі та загальними правилами цивільно-правової відповідальності.

18.2. Учасники біржової торгівлі зобов'язуються передавати суперечки, пов'язані з укладанням та виконанням біржових контрактів і договорів поставки, а також з дотриманням правил біржової торгівлі, на вирішення Біржового арбітражу (третейського суду), рішення якого є обов'язковими для виконання.

18.3. За невиконання обов'язків чи порушення положень статуту, правил біржової торгівлі, Біржовий комітет накладає на членів Біржі штрафи та інші стягнення, передбачені діючими на Біржі правилами. Вказані рішення про накладення є обов'язковими для виконання.

Члени Біржі зобов'язуються вирішувати усі розбіжності та спори щодо біржової діяльності між собою, з Біржею та з третіми особами шляхом переговорів та взаємних консультацій. Якщо після цього взаєморозуміння не буде досягнуто, спори вирішуватимуться у порядку, встановленому чинним законодавством України, статутом, даними правилами та іншою нормативною документацією Біржі.

18.4. Керівник Біржі несе відповідальність за будь-яке порушення цих Правил у порядку, що визначений положенням про структурні підрозділи Біржі, та посадовими інструкціями.

18.5. Порушення Правил, за які можуть застосовуватись санкції:

а) надання документів, що містять недостовірну інформацію;
б) неповне оформлення Біржового контракту;
в) перешкоджання проведенню торгів;
г) неявка на торги брокера, що подав заявку;
д) невиконання умов біржової угоди.

Цей перелік може бути змінено або доповнено рішенням керівних органів Біржі.

18.6. До учасників торгів можуть застосовуватись такі санкції:

- попередження про неналежну поведінку;
- випровадження із залу торгів з одночасним зняттям заявки з торгів;
- позбавлення права участі в Біржових торгах на певний визначений час, або постійно;
- відмова в реєстрації на дані Біржові торги;
- штраф в розмірі, визначеному Біржею;
- призупинення, або припинення членства на ТБ.

18.7. Члени Біржі та їх довірені особи, брокери, учасники Біржової торгівлі несуть майнову і немайнову відповідальність за порушення цих Правил у відповідності з чинним законодавством.

Біржа та учасники біржової торгівлі несуть відповідальність за порушення законодавства України, Правил та інших нормативних актів біржі, що регулюють біржову торгівлю.

18.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за біржовими угодами (договорами (контрактами)), зареєстрованих на біржі, учасники біржової торгівлі несуть відповідальність відповідно до законодавства України і Правил.
Випадком порушення зобов’язань є:

 

19. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

 

19.1. Порушенням Правил є:

а) надання документів, що містять недостовірну інформацію;
б) несвоєчасне зняття заявки з торгів;
в) несплата біржового збору;
г) перешкоджання веденню торгів;
д) неявка на торги членів біржі або брокерів, що подали заявку;
е) несвоєчасне підписання або відмова від підписання біржового контракту.
Цей перелік може бути змінено або доповнено рішенням біржі.

19.2. До учасників торгів за порушення Правил можуть бути застосовані такі санкції:

а) попередження про неналежну поведінку,
б) випровадження із залу торгів з одночасним зняттям заявки порушника з торгів,
в) позбавлення права участі в біржових торгах протягом певного часу або постійно (дискваліфікація),
г) штраф.

19.3 Санкції застосовуються розпорядженням Біржі.

 

20. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

 

20.1. До надзвичайних ситуацій відносяться обставини, які підривають або можуть підірвати нормальне функціонування біржового ринку, а саме:

- обставини непереборної сили;
- технічний збій;
- різке коливання (підняття/пониження) ціни Біржового контракту та/або значні коливання на ринках України;

інші подібні ситуації за змістом цієї статті.

20.2. Обставинами непереборної сили слід вважати зовнішні та надзвичайні події, які безпосередньо торкаються функціонування Біржі або Центрального контрагента, що настали всупереч волі та бажанню Біржі або Центрального контрагента, дію яких Біржа
не могла запобігти заходами і засобами, які слід звичайно чекати від неї в даному випадку. До обставин непереборної сили віднесені: війна й військові дії будь-якого характеру, повстання, мобілізація, страйки, вибухи в службових приміщеннях, крадіжки, епідемії, пожежі, природні катастрофи, акти державних органів, технічний збій.

20.3. Якщо на ринках Біржі виникають обставини непереборної сили або інші обставини, що означають надзвичайну ситуацію за змістом цього Розділу, то Біржовий комітет має право приймати рішення про здійснення повного закриття позицій всіх Членів Біржі по ціні закриття попереднього торгового дня, а також зміни деяких параметрів специфікацій форвардних контрактів та інших біржових контрактів в разі необхідності.

20.4. У випадках, що не зумовлені цими Правилами, Дирекція Біржі має право приймати інструкції по регулюванню ринку на Біржі, виходячи з конкретних обставин, і вимагати від Членів Біржі безумовного виконання цих інструкцій.

20.5. Технічний збій. Технічний збій Електронного майданчику (ЕМ) - це неможливість окремих Брокерів приймати участь у торгах або проведення торгів в цілому в наслідок пошкодження або відхилення від встановлених режимів роботи програмно-технічних засобів підтримки проведення торгів. Технічний збій може бути системним або локальним (таким, що відбувся в особистому кабінеті Брокера).

- У випадку локального технічного збою всі заявки Брокера в ЕМ блокуються та не приймають участь в торгах до відновлення працездатності ЕМ. Коли локальний технічний збій на ЕМ Брокера може бути усунений самим Брокером, то допуск Брокера до торгів в ЕМ здійснюється на загальних умовах та участь його у торгах не призупиняється.

- Коли локальний технічний збій на ЕМ Брокера не може бути усунений самим Брокером, він повинен повідомити Біржу та/або службу технічної підтримки Біржі. Брокеру у усіма можливими засобами надається інформація про заходи щодо усунення технічного збою. Розрахунки по угодах, що укладені до технічного збою, здійснюються на загальних підставах. Участь Брокера у торгах з його ЕМ поновлюється після усунення локального технічного збою.

- У випадку системного технічного збою Біржою оголошується призупинення торгів на
годину для ліквідації збою.

- При системному технічному збою, Брокерам будь-яким можливим шляхом надається інформація про системний технічний збій у ЕМ, що автоматично означає призупинення торгів на годину.

В залі торгів інформація про системний збій та призупинення торгів оголошується представником Біржі з голоса. На період призупинення торгів Брокери повинні припинити всі дії в ЕМ.

- Якщо технічний збій ЕМ не може бути усунутий за годину та технічна служба Біржі не може відновити протокол торгів до технічного збою, представник Біржі оголошує надзвичайну ситуацію. Торги в цьому випадку оголошуються такими, що не відбулись. Залишки на рахунках приводяться у стан, що відповідав початку торгів. Біржа повідомляє Брокерів про час проведення наступних торгів.

- Якщо технічний збій ЕМ не може бути усунений за годину, але можливо відновити протокол торгів, Біржа також оголошує надзвичайну ситуацію. Інформація про це будь-яким шляхом доводиться до Брокерів. По проходженню години формуються Виписки з реєстру угод, що були укладені Брокером до технічного збою. Підсумкові документи та розрахунки по угодах, що укладені до технічного збою, формуються та здійснюються на загальних підставах. Біржа повідомляє Учасників про час проведення наступних торгів.

- Якщо технічний збій ЕМ може бути усунутий за годину але не можливо відновити протокол торгів до системного технічного збою, Біржа оголошує надзвичайну ситуацію. Інформація про це будь-яким шляхом доводиться до Брокерів. Торги в цьому випадку оголошуються такими, що не відбулись. Залишки на рахунках в приводяться у стан, що відповідав початку торгів. Біржа повідомляє Брокерів про початок проведення наступних торгів.

- Якщо технічний збій СЕТ може бути усунений за годину та можливо відновити протокол торгів, то ця інформація доводиться до Брокерів. Торгівельна сесія відновлюється. Підсумкові документи та розрахунки по угодах формуються та здійснюються на загальних підставах.

 

21. ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

 

21.1. Інформування про результати біржових торгів відбувається за результатами проведених біржових торгів.

21.2. Звіт про результати біржових торгів є комерційною таємницею.

21.3. Біржа оприлюднює результати біржових торгів на своєму сайті у формі підсумкового бюлетеня.

21.4. Особи, які отримали звіт про результати біржових торгів, не мають права оприлюднювати чи передавати його третім особам в будь-якій формі без письмового дозволу Біржі та Продавця.

 


22. ЗМІНА ПРАВИЛ

 

22.1. Біржа має право змінювати ці Правила в односторонньому порядку, без згоди Учасників, Продавців, Покупців, шляхом публікації на Офіційному сайті Біржі за п’ять робочих днів до набуття чинності такими змінами.

22.2. Учасники, Продавці, Покупці мають право відмовитися від змін до Договору про організацію та проведення біржових торгів шляхом направлення письмового повідомлення Біржі протягом одного робочого дня з моменту публікації таких змін на офіційному сайті Біржі. Якщо Біржею не отримано письмового повідомлення про незгоду зі змінами Договору про організацію і проведення біржових торгів, то учасники погодилися із змінами Правил і Договору про організацію та проведення біржових торгів і зобов’язуються їх виконувати.

 

23. РІЗНЕ

 

23.1. Центральний контрагент має виключне право придбати біржові товари виставлені на біржові торги Продавцями для наступного його продажу та поставки Покупцю, зокрема, але не виключно, шляхом організації аукціону.

23.2. Біржа та Центральний контрагент надають послуги клірингу і розрахунків відповідно до Правил клірингу.

23.3. Склад послуг, умови та порядок їх надання, а також інші права та обов'язки сторін
цього Договору, пов'язані з проведенням Біржових торгів, встановлюються Правилами біржової торгівлі та іншими внутрішніми документами Біржі, Договором про надання послуг з організації та проведення Біржових торгів, Договору про клірингове обслуговування.

23.4. Усі Клієнти, Учасники, Центральний контрагент приєднуються до цих Правил та Регламенту шляхом підписання заяви про акредитацію та реєстрацію брокера. Біржа публікує Правила та Регламент на своєму Офіційному сайті та надає засвідчену копію Правил та Регламенту на вимогу Учасників, що пройшли акредитацію.

23.4. Біржа має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Регламент за 2 (два) робочі дні до моменту набуття чинності такими змінами шляхом розміщення Регламенту зі змінами на своєму Офіційному сайті. Учасник можуть відмовити від умов Регламенту зі змінами, якщо заявили про це письмово до моменту набуття чинності Регламентом зі змінами. Учасник погоджується з новими умовами Регламенту зі змінами, якщо не подав заяви про свою незгоду із запропонованими новими умовами Регламенту зі змінами.

23.5. Біржа та Учасники біржових торгів несуть відповідальність за порушення законодавства України, Правил та інших рішень Біржі, що регулюють біржову торгівлю.

23.6. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за біржовими контрактами, зареєстрованими на Біржі, Учасники біржових торгів несуть відповідальність відповідно до законодавства України, умов Біржових контрактів, цих Правил або відповідно до внутрішніх документів Біржі ( правил, положень, регламентів, що є додатками до цих Правил).