ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ БРОКЕРСЬКИХ МІСЦЬ

НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА"

 

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 2. ОРЕНДА БІРЖОВИХ МІСЦЬ

Стаття 3. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА НА БІРЖІ

 

 Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Положення про надання в оренду біржових місць на ТОВАРНІЙ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (далі Положення) розроблено та затверджено відповідно до Закону України «Про товарну біржу», Статуту ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА», Правил біржової торгівлі на ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА», Порядком допуску до електронного майданчику ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» та регулює порядок надання в оренду біржових місць юридичним особам та фізичним особам-підприємцям на ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (надалі – «Біржа»).

1.2 Біржа доводить Положення, зміни та доповнення до нього, іншу інформацію про свою діяльність, у тому числі про прийняті рішення щодо членів Біржі, за допомогою розміщення інформації на офіційному сайті Біржі в мережі Інтернет за адресою:. Біржа може використовувати інші способи інформування членів Біржі та всіх зацікавлених осіб.

1.3 У Положенні застосовуються такі основні терміни та їх визначення:

члени Біржі – постійні члени Біржі та непостійні (тимчасові) члени Біржі;

постійні члени Біржі – це засновники та юридичні або фізичні особи, які прийняті до її складу згідно із Статутом Біржі, що сплатили вступний внесок та мають певну сукупність квот (біржових місць);

непостійний член Біржі – це член Біржі, який одержав членство шляхом оренди біржового місця у постійного члена Біржі;

брокери – це уповноважені особи брокерських контор, акредитовані на Біржі, згідно даного Положення та Порядку допуску до електронної торгової системи ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА», обов’язки яких полягають у виконанні доручень членів Біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на Біржі;

брокерська контора – непостійний член Біржі, учасник біржових торгів, що орендує біржове місце у постійного члена Біржі, згідно з даним Положенням, який здійснює біржові операції від свого імені і за власний рахунок, або надає посередницькі послуги для здійснення біржових операцій третім особам (клієнтам).

1.4 Терміни, не визначені в даному Положенні, розуміються в значеннях, встановлених чинними нормативно-правовими актами України, а також Правилами біржової торгівлі на ТБ «Українська енергетична біржа».

 

Стаття 2. ОРЕНДА БІРЖОВИЙ МІСЦЬ

2.1 Постійний член біржі має право надавати в оренду належні йому біржові місця у відповідності до Статуту Біржі юридичним особам та фізичним особам-підприємцям.

2.2 Членами Біржі (постійними або непостійними) не можуть бути органи державної влади та управління, а також державні установи (організації), що перебувають на державному бюджеті.

2.3 З метою укладення Договору оренди біржового місця юридичні особи та фізичні особи – підприємці заповнюють заяву-анкету (Додаток № 1), до якої додають завірені копії наступних документів:

- Статут підприємства (або опис, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання реєстратором та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи);
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
- Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (за наявності);
- Документ, що засвідчує повноваження керівника підприємства;
- 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта керівника;
- Довіреність на уповноважену особу, що буде представляти інтереси юридичної особи, з зазначенням його повноважень (в разі підписання договору уповноваженою особою);
- 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта уповноваженої особи, що буде представляти інтереси юридичної особи (в разі підписання договору уповноваженою особою);
- Довідка про банківські реквізити

2.4 Біржовий комітет протягом 3 (трьох) робочих днів, розглянувши надану заявку та пакет документів, надає відповідь про згоду або відмову в акредитації непостійного члена біржі (брокерської контори), про що заявнику повідомляється письмово чи іншими визначеними біржею способами.

2.5 При наданні згоди Біржа присвоює номер Брокерській конторі – непостійному члену біржі, між Постійним членом Біржі та непостійним членом Біржі укладається Договір оренди брокерського місця на Товарній біржі «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» із зазначення цього номеру.

2.6 Після заключення Договору оренди брокерського місця та сплати всіх необхідних внесків, непостійному члену Біржі надається право подавати документи на акредитацію брокерів.

2.7 Для проходження акредитації і отримання статусу Учасника клієнт зобов’язаний надати Біржі:

- заяву на акредитацію брокера (Додаток № 2);
- документ (доручення), що підтверджує повноваження осіб, що будуть здійснювати біржові операції, зокрема, але не виключно, укладення Біржових угод від імені Клієнта, із зазначенням паспортних даних такої особи, місця проживання тощо. (цей документ подається в письмовій формі із підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою організації) (Додаток № 3);
- документи про ідентифікацію фізичної особи (1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта та ідентифікаційний код уповноваженої особи, що буде представляти інтереси юридичної особи);
- Примірник Договору оренди біржового місця на ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» що підписаний Сторонами (Додаток №4);
- копія квитанції про сплату орендної плати за брокерське місце.

Біржа має право вимагати від юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців додаткові документи.

2.8 Акредитація брокерів Непостійних членів Біржі проводиться протягом 7 (семи) робочих днів з дня подання заяви, за наявності всіх необхідних документів.

2.9 Біржа розглядає документи в 7 (семи) денний строк з дня отримання повного пакету документів, передбаченого п. 2.7 цього Положення та приймає рішення про акредитацію Клієнта та надання йому статусу Учасника або про відмову в акредитації Клієнта.

2.10 Біржа відмовляє Клієнту в акредитації у випадку:

- надання неповного пакету документів;
- надання недостовірних відомостей;
- наявності інформації про порушення Клієнтом своїх зобов’язань перед постійними членами Біржі.

2.11 Біржа повідомляє Клієнта про прийняте рішення шляхом направлення письмового повідомлення про акредитацію або відмову в акредитації. Письмовим повідомленням про рішення вважається повідомлення, відправлене Біржею Клієнту засобами телекомунікаційного зв’язку (інтернет) на електронну адресу Клієнта, вказану в Заявці на акредитацію та реєстрацію брокера.

2.12 Після отримання позитивної відповіді, з дня реєстрації Договору оренди брокерського місця на Біржі заявник набуває статусу Непостійного члена Біржі (брокерської контори) та отримує Свідоцтво непостійного члена Біржі, керівник Непостійного члена Біржі (брокерської контори) та (або) особа (особи), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів) зобов’язаний (зобов’язані) пройти курс навчання та акредитацію на ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА». Дата навчання брокерів погоджується з відділом акредитації.

2.13 Після проходження навчального курсу Біржа видає Брокеру Біржове Свідоцтво.

2.14 В разі виникнення додаткових запитань щодо оренди біржового місця на Біржі, заявник може зателефонувати або надіслати повідомлення на електронну адресу до відділу акредитації.

2.15 Кількість брокерів, що можуть акредитувати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, не обмежена.

2.16 Про звільнення брокерів непостійний член Біржі зобов’язаний повідомити Біржу в день його звільнення будь-яким зручним способом. При звільненні брокерів непостійний член Біржі має право направити на навчання та акредитувати на ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» інших осіб, що будуть виконувати повноваження брокерів.

2.17 У випадках, коли у непостійного члена Біржі немає акредитованих на Біржі брокерів, він не має права участі в біржових торгах і не допускається до здійснення біржових операцій на Біржі.

2.18 Документами, що підтверджують право юридичної особи або фізичної особи – підприємця на участь у голосових біржових торгах, на електронному майданчику Біржі та здійснення біржових операцій в якості Непостійного члена біржі (брокерської контори), є Договір оренди біржового місця на ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА», Свідоцтво непостійного члена Біржі та Біржове свідоцтво.

2.19 Доступ до електронних біржових торгів та електронному майданчику Біржі непостійному члену Біржі надається згідно Регламенту організації та проведення електронних торгів (аукціонів) на електронному майданчику «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА».

 


Стаття 3. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА НА БІРЖІ

 

3.1 Підставами для припинення членства на Біржі є:

- Сплив терміну оренди біржового місця.
- Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання до іншої юридичної особи, поділ, перетворення) юридичної особи, припинення діяльності фізичної особи-підприємця (крім випадків, якщо юридична особа, яка мала право на участь у біржових торгах і здійснення біржових операцій в якості непостійного члена Біржі, продовжує своє існування після реорганізації).
- Заява про припинення членства (після виконання сторонами своїх зобов’язань за біржовими контрактами).
- Рішення Біржового комітету про припинення членства у випадках порушення членами Біржі законодавства України, що регулює біржову торгівлю,

Правил або Регламентів біржових торгів по відповідних секціях.