ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОНДИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА"

 

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 2. ФОНДИ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ НА БІРЖІ

Стаття 3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ФОНДІВ БІРЖІ

Стаття 4. ПАЙОВИЙ ФОНД

Стаття 5. ФОНД РОЗВИТКУ

Стаття 6. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Стаття 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 
Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Це Положення розроблене у відповідності до законодавства України та Статуту ТОВАРНОЇ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА" (надалі - "Біржа") і визначає види фондів, які можуть створюватись на Біржі, а також порядок їх формування та використання.

1.2 Визначення термінів, які використовуються в цьому Положенні:

- Пайовий фонд – це статутний капітал Біржі, який являє собою вартість внесків (вкладів) засновників Біржі, внесених з метою формування її активів для початку чи подальшої діяльності, а також гарантування інтересів членів Біржі та її кредиторів;
- Вступний (членський) внесок – це грошовий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до постійних членів (асоційованих членів) Біржі;
- Періодичний внесок – це грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується постійним (асоційованим) членом Біржі з метою підтвердження членства;
- Акредитаційний внесок – це грошовий неповоротний внесок, який сплачується постійними (асоційованими) членами біржі з метою акредитації свого брокера (брокерів);
- Фонд розвитку – це головний внутрішній фінансовий інструмент (джерело), за допомогою якого Біржа має можливість здійснювати основну господарську діяльність у тому числі: проводити закупівлю та оновлення основних засобів, нести поточні витрати та організовувати економічне стимулювання працівників.
- Резервний фонд – це один із видів внутрішніх фінансових інструментів (джерел), кошти якого призначені для забезпечення невідкладних витрат на заходи, які не могли бути передбачені або викликані надзвичайними обставинами (наприклад, стихійним лихом).

 

Стаття 2. ФОНДИ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ НА БІРЖІ

 

2.1 Відповідно до Закону України "Про товарну біржу" майно Біржі складається з фондів, що утворюються Біржею, вартість яких відбивається на балансі Біржі.

2.2 Біржі також належить інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

2.3 В межах Біржі утворюється Пайовий фонд (Статутний капітал).

2.4 За рішенням Загальних зборів членів Біржі можуть утворюватися фонд розвитку, резервний фонд та інші фонди, що необхідні для виконання функцій Біржі.

2.5 Розпорядження коштами фонду здійснюють органи управління Біржі в порядку, визначеному Статутом та цим Положенням.

 


Стаття 3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ФОНДІВ БІРЖІ

 

3.1 Розмір фондів, невизначений Статутом Біржі або цим Положенням, та порядок їх використання визначаються Біржовим комітетом.
3.2 Біржовий комітет має право приймати рішення про збільшення або зменшення розміру фондів, за винятком Пайового фонду (Статутного капіталу), в залежності від обставин.

 

Стаття 4. ПАЙОВИЙ ФОНД

 

4.1 Розмір Пайового фонду (Статутного капіталу) Біржі та порядок його формування визначаються у Статуті Біржі.

4.2 Біржа має право змінювати розмір Пайового фонду (Статутного капіталу). Збільшення або зменшення Статутного капіталу може бути здійснене виключно за рішенням Загальних зборів Членів Біржі. Зменшення Статутного капіталу, при наявності заперечень кредиторів, не допускається.

4.3 Статутний капітал Біржі підлягає сплаті Засновниками Біржі до закінчення першого року з дня державної реєстрації Біржі.

4.4 Якщо Засновники до закінчення першого року з дня державної реєстрації Біржі не внесли (неповністю внесли) свої вклади, Загальні Збори членів Біржі приймають одне з таких рішень:
 про виключення зі складу Засновників Біржі тих, які не внесли (неповністю внесли) сої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у Статутному капіталі;

- про зменшення Статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у Статутному капіталі;
- про припинення (ліквідацію) Біржі.

4.5 Кожен Засновник Біржі має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) в Статутному капіталі Біржі іншому Засновнику/Засновникам Біржі або третім особам.

4.6 Частка Засновника Біржі може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

4.7 Відчуження Засновником частки третім особам у інший спосіб ніж продаж, допускається лише за попередньою згодою усіх Засновників. Процедура отримання згоди зазначена нижче.

4.8 Засновники Біржі користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Засновника пропорційно до розмірів своїх часток в Пайовому фонді (Статутному капіталі) Біржі.

4.9 Засновник, який бажає відступити свою частку, повинен повідомити Засновників про намір відступити частку та умови такого відступлення, в тому числі, відомості про третю особу. Відмова Засновників від переважного права (або згода) вважається отриманою, якщо від усіх Засновників протягом 30 (тридцяти) днів з моменту відправлення повідомлення отримано відповідну відмову (згоду) або не отримано письмової відмови ні від одного з Засновників. Відмова Засновників від реалізації переважного права або згода на відступлення частки може бути також висловлена Засновниками на Загальних зборах членів Біржі.

4.10 При реалізації Засновниками свого переважного права на купівлю частки, що пропонувалася до продажу третій особі, вони повинні придбати у Засновника частку, що відступається пропорційно їх часткам в Статутному капіталі Біржі, або у іншому погодженому між ними розмірі, на тих умовах, на яких ця частка була запропонована третій особі (або на умовах, що їх запропонувала третя особа Засновнику).

4.11 При відчуженні частки (її частини) до особи (осіб), яка її набуває, переходять усі права та обов'язки Засновника Біржі, який відступив частку.

4.12 Кошти Пайового фонду (Статутного капіталу) використовуються на забезпечення функціонування Біржі.

 

Стаття 5. ФОНД РОЗВИТКУ

 

5.1 Джерелом формування Фонду розвитку Біржі є сплачені постійними та асоційованими членами Біржі вступні (членські), періодичні та акредитаційні внески.

5.2 Розмір вступних (членських), періодичних та акредитаційних внесків встановлюється рішенням Загальних Зборів членів Біржі. Вступний (членський) внесок члена біржі дорівнює вартості "біржового місця", що визначається виходячи з попиту та пропозиції на "біржове місце".

5.3 Розміри вступних (членських), періодичних та акредитаційних внесків можуть бути переглянутими Загальними зборами членів біржі за поданням Біржового комітету.

5.4 Розпорядження коштами Фонду розвитку здійснюється безпосередньо Директором Біржі або рішеннями Дирекції.

5.5 Контроль за використанням грошових коштів фонду здійснюється Біржовим комітетом. Директор зобов’язаний на вимогу Голови Біржового комітету надати на розгляд Біржового комітету всю фінансову документацію щодо використання коштів Фонду розвитку.

 

Стаття 6. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

 

6.1 Біржа може сформувати резервний фонд Біржі у розмірі, який визначається Біржовим комітетом.

6.2 Резервний фонд формується шляхом спрямування до нього частини доходу, отриманого в результаті здійснення основних видів діяльності Біржі чи у вигляді пасивних доходів.

6.3 Розмір резервного фонду визначається у Статуті Біржі

6.4 Кошти резервного фонду використовуються за рішенням Біржового комітету для покриття:

6.3.1 непередбачуваних витрат Біржі;

6.3.2 інших потреб (витрат), визначених Біржовим комітетом.

 

Стаття 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1 Це Положення, зміни та доповнення до нього вважаються чинними з моменту їх затвердження

7.2 Загальними зборами членів Біржі.